رزین کوپلیمر وینیل استات

کاربرد:

  • صنایع رنگ سازی- رنگ داخل ساختمان
  • رنگ خارج ساختمان
  • عایق بندی سطوح خارجی
  • پوشش خارجی ساختمان

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 225

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 232

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 115